วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การกำหนดจุดเป้าหมาย Waypoint on Map ในโปรแกรม Ozi Explorer

การกำหนดจุดเป้าหมาย Waypoint on Map

การสร้างจุด Waypoint
การสร้างจุด หรือการกำหนดจุดขึ้นใหม่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศทุกๆ โปรแกรม เพราะเป็นการนำข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่เรามีอยู่ เอาเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมาส์ที่ไอคอน บนแถบเมนูบาร์ตามรูป
2. ลักษณะของเคอเซอร์จะเปลื่ยนรูปแบบเพื่อแสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
3. คลิกเมาส์ ณ จุดที่ต้องการ แล้วคลิกขวาที่สัญลักษณ์นั้น จะปรากฏหน้าต่างของ close menu
4. คลิกเมาส์ที่เมนู Properties เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง Waypoint Properties
5. หน้าต่าง Waypoint Properties เป็นส่วนที่จะกำหนดข้อมูลต่างๆ ของจุดที่สร้างขึ้น

ค่าต่างๆ ของหน้าต่าง Waypoint Properties มีดังนี้
Name : ชื่อของจุดที่กำหนด ควรใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
Description : คำอธิบาย ส่วนนี้สามารถใช้อักษรภาษาไทยได้
Symbol Size : ขนาดของสัญลักษณ์
Waypoint Symbol : รูปแบบสัญลักษณ์
Fore Color : สีเส้นขอบของสัญลักษณ์
Back Color : สีพื้นหลังของสัญลักษณ์
Display Format : ชนิดของข้อมูลที่ต้องการให้ปรากฏ
Pointer Direction : ตำแหน่งที่ชนิดของข้อมูลจะปรากฏ
Garmin GPS Display : ชนิดของข้อมูลที่ต้องการให้ปรากฏในส่วนของ GPS
Proximity Distance : ระยะรัศมีของจุดเป้าหมาย
Altitude :
ปุ่ม : ปุ่มแก้ไขข้อมูลของจุดเป้าหมาย
ปุ่ม : ปุ่มแก้ไขวันที่
ปุ่ม : ปุ่มกำหนดการเชื่อมโยงไฟล์
ปุ่ม : ปุ่มกำหนดค่าเริ่มต้น
ปุ่ม : ปุ่มเก็บรายละเอียดข้อมูลในการแนะนำการใช้โปรแกรม
ปุ่ม : ปุ่มยกเลิกการแก้ไขและปิดหน้าต่างนี้
6. คลิกปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล

7. จะได้จุดเป้าหมายที่สร้างขึ้นมาใหม่ เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่จุด จะปรากฏข้อมูลของจุดเป้าหมายนั้น

8. คลิกเมาส์ที่เมนู File เพื่อจะทำการบันทึกไฟล์ Waypoint นี้
9. คลิกเมาส์ที่เมนูย่อย Save to File
10. คลิกเมาส์ที่เมนู Save Waypoints to File
11. กำหนดโฟดเดอร์เพื่อจัดเก็บไฟล์นี้
12. ตั้งชื่อไฟล์ โดยไฟล์ที่บันทึกจะมีนามสกุลเป็น wpt
13. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลลงในไฟล์ที่ต้องการ

การแก้ไขข้อมูลจุด Waypoint
1. คลิกเมาส์ที่เมนู File
2. คลิกเมาส์ที่เมนูย่อย Load from File
3. คลิกเมาส์ที่ Load Waypoint from file
4. คลิกเมาส์เลือกไฟล์ที่ต้องการแก้ไข
5. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Open
6. ดับเบิลคลิกเมาส์ซ้ายที่สัญลักษณ์ของจุดที่ต้องการแก้ไข หรือคลิกเมาส์ขวา แล้วเลือก Waypoint Properties
7. เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล
8. เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์จุดเป้าหมายที่แก้ไขแล้ว จะปรากฏข้อมูลใหม่
9. คลิกเมาส์ที่เมนู File เพื่อจะทำการบันทึกไฟล์ Waypoint นี้
10. คลิกเมาส์ที่เมนูย่อย Save to File
11. คลิกเมาส์ที่เมนู Save Waypoints to File
12. กำหนดชื่อไฟล์ ที่ต้องการบันทึก
13. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลลงในไฟล์ที่ต้องการ
14. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Yes เพื่อบันทึกทับไฟล์เดิม ในกรณีที่บันทึกข้อมูลลงบนไฟล์เดิม
การลบจุด Waypoint
การลบจุด Waypoint มี 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 การลบโดยตรงที่รูปสัญลักษณ์ของจุดเป้าหมาย
1. คลิกเมาส์ที่เมนู File
2. คลิกเมาส์ที่เมนูย่อย Load from File
3. คลิกเมาส์ที่เมนูย่อย Load Waypoints from File
4. คลิกเมาส์เลือกไฟล์ที่ต้องการลบจุด Waypoint
5. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Open เพื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาตรวจสอบ เพื่อทำการลบจุดที่ต้องการ
6. คลิกเมาส์ขวาที่รูปสัญลักษณ์ของจุดที่ต้องการ
7. คลิกเมาส์ที่เมนู Delete
วิธีที่ 2 ลบโดยการเลือกจุดเป้าหมายที่ Waypoint List
1. คลิกเมาส์ที่ไอคอน Show the Wayppoint List
2. คลิกเมาส์ที่รายการจุด Waypoint ที่เราต้องการลบ
3. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Delete
4. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการลบ


แหล่งที่มาของข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองบัญชาการกองทัพบก (สอบถามเพิ่มเติม ส.ท.ศุภสิทธิ์ ชงัดเวช naidave@hotmail.com)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น